• ផ្សិតទឹកកក

    ផ្សិតទឹកកក

    ផ្សិតទឹកកកដែលមានប៉ាតង់របស់យើងគ្រប់គ្រងដំណើរការត្រជាក់ទឹក។ផ្សិតទឹកកករបស់យើងញែកចេញពីគ្នា និងយកពពុះខ្យល់ និងភាពមិនបរិសុទ្ធទាំងអស់ចេញពីក្នុងទឹក មុនពេលពួកវាត្រូវបានកកនៅក្នុងដុំទឹកកក ឬគូប។