• ថង់ទឹកកក

    ថង់ទឹកកក

    សម្ភារៈថង់ទឹកកកបំពេញតាមស្តង់ដារអនាម័យចំណីអាហារ ដែលធានាគុណភាពទឹកកក។ថង់ទឹកកកដែលមានទំហំខុសគ្នាអាចរកបាន ដែលអាចប្ដូរតាមបំណងតាមគំរូរបស់អតិថិជន។ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មដែលមាននិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗគ្នាអាចត្រូវបានបោះពុម្ពនៅលើកាបូប។ថង់ថ្លាដោយគ្មានការបោះពុម្ពគឺថោកបំផុត។